Guangzhou New Museum
Design:2010
Location:Guangzhou
Size:58500m2